Onze Missie

Wie na acht jaar de Griftschool verlaat heeft niet alleen leren lezen, schrijven, rekenen en kennis vergaard, maar is uitgegroeid tot een zelfstandige leerling. Onze leerlingen weten zich verantwoordelijk en sociaal op te stellen. Ze zijn, kortom, klaar om de wereld in te gaan.

De Griftschool staat voor kwalitatief goed onderwijs dat ruimte biedt aan individuele behoeften. Wij onderwijzen onze leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving. Met bijna tweehonderd leerlingen zijn wij ‘klein’ genoeg voor een warme en geborgen sfeer, maar groot genoeg om onze leerlingen het beste te kunnen bieden. Samen met alle ouders zorgen we voor goed onderwijs voor ieder kind.

We zijn een school in beweging.
We hebben een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod en er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.
Wij  werken met een stabiel team van leerkrachten en ondersteunend personeel.

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en streven naar het geven van verlengde instructie aan leerlingen die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo. Wij hanteren een didactiek die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waarin leerlingen zowel in eigen tempo, als samen met anderen kunnen werken.

Een leerling die de Griftschool verlaat heeft:
 

 
Als een leerling de Griftschool verlaat:
 


In alles wat we doen, staan de volgende kernwaarden centraal:
 

Daarbij staat de ‘ontmoeting’ centraal. Leerlingen, ouders en leerkrachten komen in school samen, ongeacht hun herkomst, opvattingen en levensbeschouwing. Verschillende meningen worden naar voren gebracht, besproken en vergeleken, waardoor eigen meningsvorming mogelijk wordt. Er wordt niet geprobeerd onderwerpen te mijden of te benadrukken. Er wordt getracht de leerlingen ‘levenswijzer’ te maken en hen te leren respectvol met elkaar om te gaan.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren moet er in school een goed leef- en werkklimaat heersen. De leerlingen moeten het fijn vinden om naar school te gaan. Ze moeten zich daar veilig voelen en hun leerkrachten kunnen vertrouwen.

In het doen en laten van leerkrachten en leerlingen loopt ‘respect voor elkaar’ als een rode draad door de school. Met name de leerkrachten kunnen in hun manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen, in hun keuzes, in hun meningen, in hun stellingname t.a.v. bepaalde zaken, een voorbeeld zijn voor leerlingen.
Zij laten zien wat de ‘normen en waarden’ van de school zijn en hoe je respectvol met anderen omgaat.