Bijzonder verlof aanvragen

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. U mag het vanaf dat moment niet zomaar meer een of meerdere dag(en) van school houden. Een dag extra verlof moet, waar mogelijk, vier weken van tevoren zijn ingediend op het daarvoor bestemde formulier


In de  schoolgids staat vermeld welke redenen geldig zijn voor een dag verlof.
De directeur beslist over een aanvraag voor niet meer dan tien schooldagen in een schooljaar. Voor meer dan tien schooldagen is ook goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente nodig.
In de leerplichtwet van 1 augustus 1994 is schoolverlof van leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) nauwkeurig omschreven. De directie is namens het bevoegd gezag verplicht toe te zien op naleving van deze wet en verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, die dan zo nodig maatregelen treft.
 

Aanvraagformulier voor bijzonder verlof
aanvraag-bijzonder-verlof.pdf
Download