info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Medezeggenschapsraad

De Griftschool heeft een actieve Medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt alle ouders en leerkrachten bij de schoolleiding en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken betreffende het schoolbeleid, Actief Ouderschap, de overblijfregeling, formatieplan en schoolplan, benoemingsprocedures, wijziging in personeelsbeleid etc. Ook adviseren we over bijvoorbeeld veiligheid op het schoolplein en PR van de school.

Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, over andere adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de school pas een besluit over een onderwerp mag nemen als de MR het met dit besluit eens is. Het adviesrecht is minder formeel. Hierbij mag de school, mits goed gemotiveerd, afwijken van een negatief advies. Daarnaast zijn er nog onderwerpen waarbij de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft en de oudergeleding adviesrecht en andersom.

We vergaderen ongeveer zes keer per schooljaar. Op deze pagina kunt u de agenda en de notulen vinden.

De MR van De Griftschool bestaat uit twee teamleden en drie ouders. Voor telefoonnummers van MR-leden wordt verwezen naar de jaarlijks uitgedeelde schoolgids.

De samenstelling:

Personeelsgeleding:
Anneke Meijlof
Marijke Morren
Jan Willem Hengeveld

Oudergeleding:
Cor Spiegels
Niels Hardeman
Melroy Boogaard (voorzitter)

Indien u nadere informatie wilt hebben of vragen heeft over de MR kunt u persoonlijk, per telefoon, of per e-mail (mr@griftschool.nl) contact opnemen met één van de leden.

Notulen MR

Hier kunt u de notulen lezen van de MR vergadering .